விசேஷ ஆராதனைகள் / நிகழ்வுகள் Special Worship Services / Events

புத்தாண்டு ஆராதனை New Year 2020 Holy Communion Service on 1st January 2020 @ 8.30 am at Level 3