வாராந்திர ஞாயிறு ஆராதனைகள் – நிகழ்ச்சி நிரல்

  • தற்போது தமிழ் ஆராதனைஆலயத்தில்             லெவல் 1-இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறுகிறது. அதில் கலந்துகொள்ள தயவுசெய்து 81989696 ஐ கூப்பிடவும்

  • ஞாயிறுதோறும் தமிழ் ஆராதனை காலை 09.30 – 10.30 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

  • ஞாயிறுதோறும் சிறுவர் ஒய்வுநாட்பள்ளி காலை 09.30 – 10.15 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

  • புதன்கிழமைதோறும் ஜெபநேரம் மாலை 8.00 – 9.00 மணி வரை இணையவழி நடைபெறுகிறது.