வாராந்திர ஞாயிறு ஆராதனைகள் – நிகழ்ச்சி நிரல்

  • தற்போது தமிழ் ஆராதனை ஆலயத்தில், லெவல் 1-இல்உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall)நடைபெறுகிறது. அதில் கலந்துகொள்ள தயவுசெய்து 81989696 ஐ கூப்பிடவும்

  • ஞாயிறுதோறும் தமிழ் ஆராதனை காலை 09.30 – 10.30 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

  • ஞாயிறுதோறும் சிறுவர் ஒய்வுநாட்பள்ளி காலை 09.30 – 10.15 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

  • வியாழக்கிழமைதோறும் வேதபாடம்  (Bible Study) மாலை 8.00 – 9.00 மணி வரை இணையவழி நடைபெறுகிறது. அதில் கலந்துகொள்ள தயவுசெய்து 81989696 ஐ கூப்பிடவும்