புனிதவெள்ளி திருவிருந்து ஆராதனை 02.04.21 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு லெவல் 1இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்

குருத்தோலை ஞாயிறு ஆராதனை

நாள்28.03.21 அன்றுகாலை 9.30 மணிக்கு 

இடம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும் 

புனிதவெள்ளி ஆராதனை

நாள்: 02.04.21 அன்றுகாலை 9.30 மணிக்கு 

டம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும் 

உயிர்த்தெழுந்தஞாயிறு திருவிருந்துஆராதனை

நாள்04.04.21 அன்றுகாலை 9.30 மணிக்கு 

இடம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்