புனிதவெள்ளி திருவிருந்து ஆராதனை 02.04.21 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு லெவல் 1இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்

நாள்02.04.23 அன்று ஞாயிறு காலை 9.30

மணிக்கு குருத்தோலை ஞாயிறு ஆராதனை.

நாள்07.04.23 அன்று வெள்ளி காலை 9.00

மணிக்கு புனிதவெள்ளி ஆராதனை.

நாள்09.04.23 அன்று ஞாயிறு காலை 9.00

மணிக்கு உயிர்த்தெழுந்த திருநாள்

திருவிருந்து ஆராதனை.

அனைவரையும்அன்புடன்வரவேற்கிறோம்

இடம்: லெவல் 1இல்உள்ள Multi Purpose

Hall இல் நடைபெறும்.