புனிதவெள்ளி திருவிருந்து ஆராதனை 02.04.21 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு லெவல் 1இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்

கிறிஸ்மஸ்காலசிறப்புஆராதனைகள்

நாள்18.12.22 அன்று ஞாயிறு மாலை 6.00

மணிக்கு கிறிஸ்மஸ்கீதஆராதனை.

நாள்25.12.22 அன்று ஞாயிறு காலை 8.30

மணிக்கு காலை 8.30 மணிக்கு கிறிஸ்மஸ்

ஆராதனை.

நாள்01.01.2023 அன்று ஞாயிறு காலை 8.30

மணிக்கு புத்தாண்டு தின திருவிருந்து

ஆராதனை.

அனைவரையும்அன்புடன்வரவேற்கிறோம்

இடம்: லெவல் 1இல்உள்ள Multi Purpose

Hall இல் நடைபெறும்.