புனிதவெள்ளி திருவிருந்து ஆராதனை 02.04.21 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு லெவல் 1இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்

புனிதவெள்ளி சிறப்புஆராதனை

நாள்15.04.22 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு 

நாள்15.04.22 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு

இந்திய நாட்டு சகோதரர்களுக்கு சிறப்பு

நிகழ்ச்சி

இடம்: லெவல் 3இல்உள்ள CHAPELஇல்

நடைபெறும்.

உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு சிறப்பு ஆராதனை 

(பரிசுத்ததிருவிருந்துடன்)

நாள்: 17.04.22 அன்றுகாலை 9.30 மணிக்கு 

டம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல் (Multi

Purpose Hall) நடைபெறும்