புனிதவெள்ளி திருவிருந்து ஆராதனை 02.04.21 அன்று காலை 9.30 மணிக்கு லெவல் 1இல் உள்ள MPHஇல் (Multi Purpose Hall) நடைபெறும்

கிறிஸ்மஸ்சிறப்புஆராதனை

நாள்25.12.21 அன்று காலை 8.30

மணிக்கு 

இடம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல்

(Multi Purpose Hall) நடைபெறும் .

புத்தாண்டு சிறப்புஆராதனை

(பரிசுத்ததிருவிருந்துடன்)

நாள்: 01.01.2022 அன்றுகாலை 8.30

மணிக்கு 

டம்: லெவல் 1இல்உள்ள MPHஇல்

(Multi Purpose Hall) நடைபெறும்