தேவ செய்திகள்

Deuteronomy:

18 Feb 2024 — Deut. 3:12-29 Preparing for a victorious Christian life (வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ ஆயத்தம்):
11 Feb 2024 — Deut. 2:26 – 3:11 Victory empowered by God (தேவ வல்லமையால் வெற்றி):
4 Feb 2024 — Deut. 2:1-25 God of justice and mercy (நீதியும் இரக்கமும் உள்ள தேவன்):
28 Jan 2024 — Deut. 1:19-46 God’s assurance& Israel’s unbelief (தேவனுடைய வாக்கும் இஸ்ரவேலின் அவநம்பிக்கையும்):
21 Jan 2024 — Deut. 1:1-18 A forgetful nation & a persistent God (மறந்த இஸ்ரவேல், மறவாத தேவன்):
14 Jan 2024 — Deuteronomy an introduction (உபாகமம் ஓரு அறிமுகம்):